Общи условия за ползване на информацията и услугите

в сила от 20.05.2018 г.

Моля, внимателно прочетете настоящите Общи условия преди да използвате сайта

Общи положения

 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Стабил-Ди ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, e-mail: s.kolev@stabil-di.com, наричано по-долу за краткост „Доставчик / Ние“, от една страна, и всеки един от потребителите (регистрирани или нерегистрирани) на достъпните през посочените сайтове информационни услуги и ресурси, наричани по-долу за краткост „Потребител / Вие“
 2. Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на уеб страница на адрес https://stabil-di.com/index.php?id_cms=3&controller=cms
 3. Доставчикът си запазва правото да променя съдържанието на настоящите Общи условия. При изменение на Общите условия, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизането им в сила, Доставчика уведомява Потребителите  за измененията, публикувайки проект на изменението на уеб страницата https://stabil-di.com/index.php?id_cms=3&controller=cms
 4. За достъп до  част от информацията и услугите в Сайтовете може да се изисква регистрация. При необходимост от регистрация достъпът се осъществява на базата на заявка, подадена през Сайта, като за целта Потребителят следва:
  1. да създаде свой Потребителски профил, като се регистрира/идентифицира чрез E-mail и Парола, както и да като се попълни минималният обем от друга задължителна информация, съгласно регистрационната форма
  2. да се запознае с настоящите Общи условия и правила и да потвърди съгласието си с тях. За целта Потребителят следва внимателно на прочете настоящите Общи условия и в случай, че е съгласен с тях, да маркира с отметка полето за съгласие с Общите условия в регистрационната форма преди да завърши регистрацията
  3. Съгласието, изразено при условията на предходната точка, представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва
  4. Регистрацията в Сайта е безплатна. Ако за определена услуга, предоставяна чрез Сайта, Потребителят следва да извърши плащане, това ще бъде изрично указано на Сайта.
 5. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази, включително и когато са членувани и/или са употребени в множествено число, ще означават както следва:

 1. Потребител е всяко лице, което използва и/или е регистрирано в който и да е от сайтовете на Стабил-Ди ЕООД
 2. Доставчик е лицето, занимаващо се с изработката, поддържането, търговията и разпространението на съдържанието и услугите, предмет на настоящите Общи условия, а именно Стабил-Ди ЕООД
 3. Сайта  представлява уеб базирано средство, предлагащо на потребителите си богато и разнообразно съдържание, за безвъзмездно и/или възмездно предоставяне на услуга от разстояние, чрез използването на електронни средства,
 4. E-mail (електронна поща) означава посочен от Потребителя електронен адрес, с който лицето се регистрира и идентифицира в Сайта
 5. Парола означава съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с E-mail-а индивидуализира Потребителя и му предоставя възможност за достъп до профил за извършване на валидни заявки за предлаганите информация и услуги.
 6. Профил на потребителя е отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията или последваща редакция на същия. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на E-mail/Потребителско име и Парола.
 7. Устройство означава всяко устройство с общо предназначение – компютър, таблет или телефон, служещо за достъп до и използване на Сайта
 8. Действащо законодателство означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов нормативен или ненормативен акт, който засяга пряко Сайта, както и Доставчика (и/или неговата дейност) и/или Потребителя (и/или неговата дейност).
 9. IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 10. Профилиране е всяка форма на автоматизирано обработване на данни на Потребител, изразяващо се в използването на тези данни за оценяване на определени персонални аспекти, свързани с Потребителя като лични предпочитания, интереси, потребителско поведение (историята на търсенията и заявките му при ползването на Сайта), предпочитани настройки на Потребителския профил, местоположение и др. Целта на Профилирането е Доставчикът да предостави на Потребителя възможност за по-пълноценно използване на функционалностите на Сайта, както и персонализирани рекламни съобщения.
 11. Потребителско съдържание означава  всеки текст, файл, изображение, видео, препратка към Интернет страница или друг материал, който Потребителят разполага на сървърите на Стабил-Ди ЕООД, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на някой от Сайтовете и/или съдържание в Потребителския си профил, с оглед те да бъдат достъпни чрез съответния Сайт за всички останали потребители.
 12. Злоумишлени действия означава  действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Права и задължения на Потребителя

 1. Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на информацията и услугите, предоставяни от Сайта, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове и настоящите Общи условия.
 2. Потребителят носи отговорност за опазване на своите E-mail и Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия E-mail и Парола. Потребителят се задължава да информира незабавно Доставчика, в случай че научи за каквато и да било злоупотреба или неразрешено ползване на потребителския му идентификатор - E-mail и Парола. Препоръчваме на своите потребители периодично да променяте Вашата парола например на всеки 3 (три) месеца. Потребителят следва да има предвид, че Доставчикът по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на парола за достъп до Профила на Потребителя и в тази връзка не следва да предоставят Паролата си в отговор на подобни искания.
 3. Забранява се предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Стабил-Ди може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.
 4. При неспазване на което и да е задължение по настоящите Общи условия или в случай че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на Потребителя, Доставчикът има право незабавно да ограничи предоставянето на услугите или да прекрати едностранно достъпа до Сайта

Потребителско съдържание и поведение

Стабил-Ди няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на сайта. Стабил-Ди няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребители.

 1. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Стабил-Ди съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителите на Сървър на Стабил-Ди, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Стабил-Ди или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
 2. Стабил-Ди има правото да поставя на всяка от страниците на Сайтовете, включително в Потребителския профил, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Стабил-Ди или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към сайтове, намиращи се извън контрола на Стабил-Ди.

Потребителя се задължава при ползване на предоставяните от Стабил-Ди  Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на Стабил-Ди и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:

 1. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 2. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 3. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 4. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
 5. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
 6. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 7. които не съответстват на тематичната насоченост на Сайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
 8. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 9. нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 10. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
 11. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
 12. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Стабил-Ди Услуги:

 1. да уведомява незабавно Стабил-Ди за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 2. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;.
 3. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни)
 4. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на който и да е от Уебсайтовете, Потребителят предоставя на Стабил-Ди правото да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия.
 5. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Уебсайтовете и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.
 6. Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
 7. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в някой от Сайтовете, той следва да изпрати уведомление на адреса или и-мейла посочени в началото на тези Общи условия. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
  1. Подпис на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
  2. Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
  3. Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
  4. Информация, достатъчна за Стабил-Ди, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице, като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
  5. Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
  6. Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
 8. Стабил-Ди не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Освен това, Стабил-Ди не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез който и да е от Сайтовете.
 9. При използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на съдържание на Сайта или Ваше участие във форуми, чат стаи или при осъществяванa по какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикувате, изпращате и предавате материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско, нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други Потребители
 10. да не публикувате, изпращате и предавате материали, които нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до нарушаване на приложим закон;
 11. да не публикувате, изпращате и предавате лична информация за други лица без тяхното съгласие;
 12. да не създавате потребителски идентификатори посредством автоматични средства или чрез измама.
 13. да не използвате достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели, различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущавате нормалната работа и да не оказвате каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители, включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;
 14. да не регистрирате повече от един профил, както и да не регистрирате профил, използвайки данните на трето лице и да не се опитвате да се представите за друго лице, като използвате Данни за достъп на друго лице.
 15. Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. Стабил-Ди не носи отговорност за действията на Потребителите. Вие сами трябва да вземете необходимите предпазни мерки при взаимодействието си с други Потребители или с трети лица, с които контактувате в резултат от използването на Сайта и на услугите, предоставени чрез него.

Права и задължения на Доставчика

 1. Доставчикът предприема действия и носи отговорност за отстраняване на повреди, настъпили по негова вина, и привеждане на Сайта в състояние на нормална работа във възможно най-кратки срокове след отпадане на причините за това.
 2. Доставчикът ще уведомява Потребителите си за намерението да извършва профилактики, ремонти и/или изменения на Сайта, както и за сроковете за прекъсване или влошаване качеството на Сайта.
 3. Доставчикът се задължава да опазва предоставената от Потребителя лична информация в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. Вижте повече за политиката за поверителност тук https://stabil-di.com/index.php?id_cms=2&controller=cms
 4. Доставчикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител, който осъществява опит за неправомерно въздействие или манипулация на която и да е част от съдържанието на Сайта. При установяване на такива опити, по преценка на Доставчика, е възможно да бъдат сезирани компетентните органи.
 5. Сайтът може да съдържат линкове към други страници или интернет ресурси. Доставчикът не контролира и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се в тези линкове.
 6. Доставчикът не носи отговорност за последствия произтичащи от неправилно използване на Сайта, както и за липса на умения от страна на Потребителя да използва Сайта;
 7. Доставчика не носи отговорност за претенции от трети лица срещу Потребителя при и по повод ползване на Сайта;
 8. Доставчика не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица при използване на Сайта от Потребителите, както и използването на Сайта за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Сайта.
 9. Доставчика не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на Сайта, предоставяни Доставчика.
 10. Доставчикът не осъществява разплащания в Сайта, а при необходимост пренасочва Потребителя към съответните Платежни контрагенти, които притежават необходимата система за плащане с банкови карти, СМС или банкови сметки. Потребителят се задължава да се увери, че страницата на съответния Платежен контрагент, към която е пренасочен за извършване на плащането, притежава необходимите атрибути и сертификати за извършване на избрания тип плащане.
 11. Доставчикът не изисква и не съхранява платежна информация за Потребителите. Информацията, получена от Платежните контрагентите, които разполагат с необходимата система за плащане и отговарят на регулаторните изисквания, представлява единствено потвърждение за извършено плащане и служи за активиране на достъп до специфични услуги на Сайта.
 12. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не изпълнява правилно зададените указания за достъп до съответната платежна система или ако вината за недоставяне на Услугата е извън компетентността на Доставчика.

Спиране и прекратяване на предоставянето на достъп

Доставчикът си запазва правото да спира и/или прекратява временно предоставянето на достъп в следните случаи:

 1. при планирана профилактика или мероприятия свързани с подобряване на качествени параметри на Сайта, както и авария;
 2. при спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;
 3. при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;
 4. когато Потребителят ползва Сайта по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други потребители на Доставчика или им причинява вреди;
 5. когато Потребителят извърши друго нарушение на ограниченията по тези Общи условия;
 6. в резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване възможността за предоставяне на достъп
 7. едностранно, без предизвестие, в случай че Потребителят не е отстранил нарушението на някое от задълженията си
 8. при липса на техническа възможност за предоставяне на достъп.

Интелектуална собственост, авторски и сродни нему права

 1. Всички права върху Сайта, както и неговото съдържание, са обект на права на интелектуална собственост на Доставчика и/или свързани с Доставчика лица и са защитени в съответствие с българското законодателство и нерегламентираното им използване представлява закононарушение.
 2. Съдържанието на Сайта включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, технологии, търговски марки, домейн на Сайта с всичките му елементи (словно, графично и звуково оформление). То е изключителна собственост на съответния му притежател, а именно Стабил-Ди и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители. Ето защо Потребителя се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да е било информация, обект на защита.
 3. С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
  1. потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
  2. ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на Стабил-Ди неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му
  3. предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

Лични данни

 1. Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://stabil-di.com/index.php?id_cms=2&controller=cms
 2. Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, Стабил-Ди има право да обработва личните му данни съгласно Политиката за поверителност на личните данни.
 3. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят:
  1. потвърждава, че е уведомен относно правата и задълженията си, посочени в настоящите Общи условия;
  2. потвърждава, че доброволно предоставя личните си данни и всяка друга информация, която предоставя във връзка с използването на Сайта
  3. заявява свободно своето информирано и недвусмислено съгласие Доставчика да събира и обработва, в т.ч. и да предоставя на посочените в Политиката на поверителност трети лица, личните данни на Потребителя и всяка друга информация, предоставена от Потребителя, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и съгласно посочените в Политиката на поверителност условия и цели.
 4. Сайтът може да съдържа препратки или линкове към интернет страници, поддържани от трети лица, чиито дейности по обработка на данни Доставчикът не контролира. Предупреждаваме Потребителите, че ако кликнат върху такъв линк, те ще бъдат препратени към интернет страници на тези трети страни. Доставчикът не упражнява контрол върху такива страници и лица и, съответно, не може да поеме никаква отговорност за прилаганите от тях способи за обработване на личните данни на посетителите им и свързаните с това мерки и процедури за защита на личните данни. Преди да започнат да използват съдържанието или услугите, предоставяни от интернет страници, към които Сайтът препращат, Потребителите следва да се запознаят с публикуваните на тези интернет страници условия за поверителност и други правила и процедури, засягащи личните данни и други лични права на посетителите им. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли за Потребители в резултат на осъществен достъп до и/или използване на такива интернет страници, включително и в случай на нарушени техни права, свързани със защитата на личните им данни.

Допълнителни разпоредби

 1. За всички неуредени в Общите условия въпроси за предоставяне на достъп и услуги се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 2. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали разпоредби.
 3. Всички евентуални спорове, възникнали между Доставчика и Потребителя във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящите Общи условия, ще се решават от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а когато това се окаже невъзможно – от съответния компетентен съд. Приложимият език при такива възможни противоречия ще е българският.
 4. Всякакви въпроси от страна на Потребителя могат да се отправят на s.kolev@stabil-di.com