Политика за поверителност

в сила от 20.05.2018 г.

Моля Прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да се регистрирате или използвате сайта.

Въведение

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общите условия за ползване на Сайта (https://stabil-di.com), определят правилата, които Стабил-Ди ЕООД спазва при обработване на лични данни, които събираме за Вас или които ни предоставяте („Лични данни)” във връзка с услугите, достъпни на и чрез Сайта.

Предоставяните от Вас информация и лични данни, ще се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законите за защита на лични данни на Европейския съюз и Република България.

Настоящата Политика по никакъв начин не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”).

Ако не желаете да обработваме личните ви данни по начина описан в настоящата политика моля не ни ги предоставяйте или ако вече сте предоставили ваши данни, то можете по всяко време да ги изтриете или промените във вашият Потребителски профил.

Предоставянето на Лични данни от Ваша страна е доброволно и е свързано с използването на определени услуги на Сайта и/или достъп до него или до определени негови части. Евентуалният Ви отказ да предоставите Личните си данни би означавал отказ да използвате съответните услуги и/или да осъществите достъп до Сайта или до определени негови части.

Дефиниции

 1. Лични данни е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице
 2. Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 3. Администратор на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейкия Съюз или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 4. Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 5. Потребител е лице, което ползва и/или е регистрирано в Сайта, субект на личните данни;
 6. Потребителски профил е раздел от Сайта, който е достъпен само след вход чрез email/потребителско име и парола; В Потребителския си профил можете да редактирате или изтриете всички данни, които сте ни предоставили при регистрацията или по време на  използването на Сайта, както и да възразите срещу използването на тези данни за целите на Профилиране и директния маркетинг и да получите достъп до всички лични данни които ние имаме за вас.
 7. Профилиране е всяка форма на автоматизирано обработване на данни на Потребител, изразяващо се в използването на тези данни за оценяване на определени персонални аспекти, свързани с Потребителя като лични предпочитания, интереси, потребителско поведение (историята на търсенията и заявките му при ползването на Сайта), предпочитани настройки на Потребителския профил, местоположение и др. Целта на Профилирането е Доставчикът да предостави на Потребителя възможност за по-пълноценно използване на функционалностите на Сайта, както и персонализирани рекламни съобщения.

Общи положения

 1. С всяко извършено съгласие и/или несъгласие в Сайта вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 2. Потребителят трябва да съблюдава, че личните данни и всяка друга информация, които предоставя са актуални, верни и пълни, като при промяна своевременно да актуализира предоставената информация.
 3. Стабил-Ди обозначава задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните и евентуални последици от отказ за предоставянето им.
 4. За удостоверяване на извършена регистрация и съгласие за обработка на Лични данни, Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на сървъра си: IP адреса на регистриран Потребител, данни за началния и крайния момент на посещението, за вида на браузъра и операционната система, модела на устройството, използвани от Потребителя както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на съответния Потребител и за възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и Политиката за поверителност, в случай на възникване на правен спор.
 5. В случай, че Потребителят е предоставил на Доставчика съгласието си данните му да бъдат обработвани за целите на Профилирането и Директния маркетинг, Доставчикът събира и обработва и данни за лични предпочитания, интереси и потребителското поведение на Потребителя (историята на разглежданото съдържание и информация за търсенията и заявките му при ползването на Сайта), предпочитани настройки на Профила на потребителя, местоположение и др.
 6. Оттеглянето на съгласието за обработка на Лични данни, не засяга законосъобразността на обработването предхождащо това оттегляне.
 7. Информацията, която споделяте в Сайта, под формата на данни попълнени в Потребителският ви профил, коментари във форум или в секция за коментари, е публична и може да бъде видяна от всеки посетител на Сайта, освен в случаите когато е посочено друго (например: вашият email,  телефонен номер или пароли никога не са публични).
 8. Сайта може да предлага функции, които позволяват осъществяване на директна комуникация между отделни потребители - поща, чат.  Защитавайки правото на неприкосновеност на личната кореспонденция Стабил-Ди не чете тази комуникация.
 9. При необходимост от регистрация и обработка на лични данни за лица под 14 годишна възраст се изисква отделно потвърждение от техните родители или настойници.

Категории лични данни, които обработваме

 1. Информация, която предоставяте или актуализирате, като попълвате регистрационни формуляри, полета в Потребителският ви профил или друго публикувано от Вас съдържание на Сайта (имена, дата на раждане, номер на телефон, електронен адрес и др.). Това включва информация, въведена при регистрацията за използване на Сайта, абонамент за наша услуга, публикуване на материали, както и публично достъпна информация, която получаваме, включително, но не само, в случай че свържете профила си на Сайта с Вашия Facebook профил или с профила Ви в друга социална мрежа/ приложение на трето лице, доколкото такава техническа възможност е налична на Сайта;
 2. Информация, която предоставяте, когато съобщавате за проблем на Сайта, подавате сигнал срещу друг потребител на Сайта или се свържете с нас по друга причина. Ако се свържете с нас, можем да запазим запис на кореспонденцията, с цел отстраняване на проблема;
 3. Подробности за посещения на Сайта, включително, но не само, дата и час на достъп до Сайта, прегледани страници, IP адрес, хардуер и софтуер, който е използван, данни за трафик, данни за местоположение и други използвани комуникационни данни и ресурси; Ако не желаете да изпращате данни за местонахождението си, може да изключите съответните функции на Вашето устройството.

Цели на обработване на личните данни

 1. Създаване и управление на Вашия Потребителски профил на Сайта;
 2. Предоставяне на достъп до Сайта или до негови части и възможност да използвате наличните услуги и функции (или част от тях);
 3. Персонализиране на Вашето посещение на Сайта, като по този начин Ви даваме възможност да извлечете максимална полза от предлаганите чрез него услуги;
 4. Установяване на контакт с Вас
  1. За да отговаряме на Ваши запитвания, във връзка със сигнал, който сте подали срещу друг потребител на сайта, във връзка с проблем на Сайта, за който сте съобщили или ако сте свързали с нас по друга причина
  2. за да Ви уведомяваме за промени във функционалността на Сайта или да ви предоставяме друга информация, свързана с неговото използване.
 5. За целите на директния маркетинг и реклама да Ви предоставим информация, продукти и услуги на Стабил-Ди и наши партньори, новини, бюлетини и специални промоции, от които смятаме, че може да се заинтересувате (можете да възразите срещу използването на Лични данни за такива цели, като изпратите съобщение на следния електронен адрес: s.kolev@stabil-di.com или посредством настройките във вашият Потребителски профил)
 6. Измерване на ефективността на Сайтовете и статистически цели;
 7. Финансово-счетоводна дейност, когато е приложимо

Период и срокове на обработка и заличаване на личните данни

 1. Периодът на обработка на личните данни на Потребителите започва след изричното им съгласие и завършва след отказ, представен по съответния ред и/или ако е посочено друго. Например: Прекратяване на регистрация, Отказ от обработка на лични данни, изтриване на лични данни след обработка и др. Прекратяването на обработка може да се основава на доброволното решение на Потребителя или да бъде инициирано от Стабил-Ди.
 2. Предоставените от Потребителя лични данни се заличават от Доставчика в следните срокове:
  1. В случай че Потребител оттегли съгласието си с Общите условия, Политиката за поверителност и/или заяви Прекратяване на регистрацията, както и при пракратяване на регистрацията иницирано от Стабил-Ди, в срок до 30 (тридесет) работни дни от получаване на посоченото изявление Доставчикът ще закрие Профила на Потребителя и ще заличи данните на Потребителя, които съхранява и обработва;
  2. Доставчикът заличава данни на Потребители и когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват

Права на потребителя

Във връзка с обработване на Лични данни, имате следните права, които може да упражните, като изпратите заявление на адреса на Доставчика, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: s.kolev@stabil-di.com, като бъде подписано с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 1. Право на достъп: право да поискате и получите достъп до отнасящите се до Вас Лични данни и по-специално да получите от Стабил-Ди безплатно:
  1. потвърждение дали се обработват отнасящи се до Вас Лични данни
  2. информация за целите на такова обработване
  3. категориите Лични данни, които се обработват
  4. получателите или категориите получатели, на които отнасящи се до Вас Лични данни биват разкривани
  5. съобщение в разбираема форма, съдържащо отнасящите се до Вас Лични данни, както и всяка налична информация за техния източник
  6. информация за логиката на всяко автоматизирано (ако съществува) обработване на Лични данни, отнасящи се до Вас
  7. копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон
  8. Стабил-Ди отказва достъп до лични данни на Потребител, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено или ограничено със закон.
 2. Правото на изтриване (или “правото да бъдеш забравен”): право да искате Стабил-Ди да заличи, коригира или блокира отнасящи се до Вас лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да искате да уведомим трети лица, на които са били разкрити Личните Ви данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 3. Всеки регистриран Потребител може да заличи регистрацията си като заяви желанието си посредством съответната форма за изтриване намиращ се в Потребителският профил. Стабил-Ди ще заличи потребителския профил в срок от 30 (тридесет) работни дни. Заличаването на потребителската регистрация, автоматично премахва потребителските данни от Сайта
 4. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни: Всеки Потребител има достъп до Потребителския си профил, както и възможност сам да извърши актуализиране или коригиране на личните данни, съдържащи се в него
 5. Право да възразите срещу обработването: право да възразите по всяко време срещу обработката (в бъдеще) на на Личните Ви данни за целите на Профилиране, директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама.. За целта може да промените съответната настройка във Вашият Потребителски профил. Потребителят има право да възрази пред Доставчика срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно Стабил-Ди преустановява обработването на съответните данни. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на Директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване
 6. Право на преносимост на данните: Доставчикът може да предостави информацията под формата на устна или писмена справка. Потребителят може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон. Доставчикът предоставя данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат до  30 (тридесет) работни дни от получаване на заявката..
 7. Правата на Потребителите се осъществяват с лично писмено заявление до Доставчика в качеството му на администратор на лични данни. Такова заявление може да бъде отправено и по електронен път, като бъде подписано с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Освен от Потребителя, заявлението може да бъде отправено и от изрично упълномощено от Потребителя лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Спазвайки всички законови изисвания и според настройките на вашите съгласия за целите на предоставянето на Услугата Доставчикът може да предостави достъп до лични данни на Потребителите на следните лица или трети страни:

 1. служители на Стабил-Ди, които обработват лични данни на Потребители в изпълнение на служебните си задължения, свързани с Услугата;
 2. контрагенти на Доставчика - оператори на платежни системи, чрез които се извършва заплащането на свързаните с ползването на Услугата такси;
 3. на доставчици на куриерски услуги за получаване на награди или пратки от нас
 4. други оправомощени от Доставчика лица, които подпомагат Доставчика за предоставянето на Услугата.
 5. на компетентните държавни органи, институции и лица, съгласно предвидените в закона условия и процедури.
 6. Сайтът може да включва приложения, предлагани от други доставчици, като Facebook, Twitter и др. Може да Ви бъде предложена функция „харесай”, „сподели” или друга подобна, при което доставчикът на това приложение може да свърже информацията, която събира за Вас, с Вашия профил в неговото приложение. По този начин, информацията във Вашия профил на Сайта може да се окаже достъпна за доставчика на съответното приложение, на други потребители и Ваши приятели в съответното приложение.

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да използвате тези сайтове.

Можем да предоставим обобщена статистика за клиенти, продажби, видове браузери, операционни системи, интернет, домейн, демографски или профилни данни, модели на трафик и свързана информация от Сайта на трети страни, но тази статистика не съдържа лични данни, които да ви идентифицира.

Сигурност на личните данни

Стабил-Ди взема необходими технически и организационни мерки за да гарантира защитата и сигурността на Личните данни, които събира и обработва. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряващи ниво на защита, съответстващо на рисковете и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени

 • Срещу случайно или умишлено изгубване или унищожение (резервни копия)
 • Неоторизиран достъп или действия с данните  (криптиране на връзката и данните, ограничен достъп)
 • Достъп до личните данни имат само упълномощени служители на Стабил-Ди
 • Стабил-Ди съхранява и обработва данните само в цифров формат.
 • Периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни
 • Периодично осъвременяване на прилаганите мерки за защита

За контакт по въпроси свързани с защита  личните данни пишете на: 

s.kolev@stabil-di.com

Бисквитки

За да работи Сайта според заложената функционалност, както и за да подобрим преживяването Ви на Сайта и да персонализираме Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта и да осъществят специфични функционалности (Например, с помощта на „бисквитка“ може да се запази паролата, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. 

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките” са малки текстови файлове, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър или друго уствойство чрез, което достъпвате сайта.

Има два вида бисквитки – постоянни (“persistent cookies”) и временни или „сесийни“ (“session cookies”) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Как използваме „бисквитките“?

„Бисквитките” се използват, за да се адаптира съдържанието на Сайта към предпочитанията на потребителя и за да се оптимизира използването на Сайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата, дизайна, облика и съдържанието на сайта.

Стабил-Ди може да разрешава използването и на „бисквитки” на трети страни (“third-party cookies”). Такива са бисквитки свързани със софтуерни продукти, записващи анонимни статистически данни за потребителя (Google Analytics, HotJar и други).

„Бисквитки“ свързани със „социални“ бутони и приставки, които позволяват споделянето на страници и взаимодействието със социални мрежи. За да работят тези инструменти, социалните мрежи (като например Facebook, Twitter, Instagram и други) могат да записват „бисквитки“ посредством Сайта, които да взаимодействат с анонимния профил на потребителя в дадена мрежа или да добавят данни към събираната информация по начин и с цели, описани в съответните им политики и интернет страници.

Някои видове вмъкнато съдържание (“embeds”), показвани на на Сайта, но предоставени от трети страни (например YouTube, Facebook, Instagram, Twitter), могат да използват „бисквитки“, за да събират анонимна информация

Както и рекламни мрежи - AdWiseGoogle AdSenseGoogle DFPHTTPoolEasyAds

Стабил-Ди няма достъп или контрол над „бисквитки“, които са използвани и предоставени от трети страни. Настоящата Политика не се отнася до начина, по който дадена трета страна събира и третира такава информация. Добре е да се запознаете със съответните политики на въпросните трети страни, за да сте наясно с техните практики и поведение.

Как да контролирате и/или изтривате бисквитките?

Повечето сайтове автоматично приемат „бисквитки”, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате Вашият уеб браузер да ги отхвърли. Повечето уеб браузъри позволяват контрол на „бисквитките“ посредством настройките на самия браузър. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „Опции“ или „Предпочитания“ (Options, Settings, Preferences). Бихте могли да изтриете всички „бисквитки“, които вече са запазени на Вашето устройство, както и да настроите повечето браузъри изцяло да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Имайте предвид, че при ограничаване на разрешенията за cookies, Доставчикът може да бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на Услугата. Някои видове кукита са задължителни за изправното функциониране и сигурността на Услугата и нямат възможност да бъдат ограничени или забранени освен чрез преустановяване на ползването на услугите на Сайта.

За ваше улеснение предлагаме следните връзки към официалните страници с информация за управлението на бисквитки на популярни браузери (на английски език)